Με την εφαρμογή του eco-commerce η εμπορική επιχείρηση μπορεί:

  • Να αναβαθμίσει την εικόνα της στην τοπική κοινωνία
  • Να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα.
  • Να διευρύνει την πελατειακή της βάση.
  • Να δώσει νέα κίνητρα στο προσωπικό της.
  • Να δημιουργήσει μια σειρά από ευκαιρίες θετικής δημοσιότητας.
  • Να χρησιμοποιήσει τη σήμανση ως επιπλέον επιχείρημα για καλύτερες συμφωνίες με υφιστάμενους ή δυνητικούς δανειστές.
  • Να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τοπικών επιχειρήσεων που δε θα έχουν τη διορατικότητα να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα.
  • Να συνεργαστεί και να φτιάξει δίκτυα με άλλους επιχειρηματίες για την από κοινού αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων (από την προώθηση προϊόντων έως την ανάληψη πρωτοβουλιών για έργα αστικής αναπλάσεως).
  • Να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση (πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης, κ.α.).
  • Να σφυρηλατήσει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία.
footer Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.