Η έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας (ΠΕ):

Αναφερόμενοι στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, ένας ορισμός που προσεγγίζει την έννοια αυτή είναι «η ενσωμάτωση στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης αλλά και του ανθρώπου».

Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως “πράσινη επιχείρηση”, όταν:

  • Τηρεί αλλά και υπερβαίνει την περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Παράγει, διακινεί, διαθέτει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.
  • Μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιούνται - εξαλείφονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως δημιουργούν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
  • Η διοίκησή της αλλά και το σύνολο των εργαζομένων της διατηρεί θετική στάση σε θέματα περιβάλλοντος, αντιλαμβανόμενοι την προστασία του περιβάλλοντος ως μια συνιστώσα της επιχειρηματικής στρατηγικής που προσθέτει αξία στο προς πώληση προϊόν/ υπηρεσία.
  • Δεσμεύεται διαρκώς στη λήψη, παρακολούθηση αλλά και βελτίωση των περιβαλλοντικών μέτρων που έχει υιοθετήσει. Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση ένα προσωρινό επικοινωνιακό τέχνασμα.
  • Δε διστάζει να επιδείξει αλλά και να δημοσιεύσει με σαφή και ειλικρινή τρόπο τις δράσεις που αναλαμβάνει  ως προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):

Ο ορισμός που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πράσινη Βίβλος, 2001) είναι:
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι πολύπλευρη. Αναζητώντας κανείς τον ορισμό της θα ανακαλύψει και άλλες προσεγγίσεις από οργανισμούς και φορείς που έχουν αναπτύξει το δικό τους ορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, γεωγραφικής περιφέρειας στις οποίες απευθύνονται, καθώς και τις διαφορετικές προτεραιότητες που εντοπίζονται σε αυτές.   

Για την επιχείρηση που υιοθετεί δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

  • Δεσμεύεται απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος: Αναπτύσσοντας & εφαρμόζοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, κάνοντας ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, εφαρμόζοντας προγράμματα ανακύκλωσης, λαμβάνοντας δράσεις πρόληψης της ρύπανσης, κ.α.
  • Αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, παρέχοντας κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας για την παροχή εκπαίδευσης, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη, κ.α.  
  • Ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, σεβόμενη τα δικαιώματα του καταναλωτή, διασφαλίζοντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξυπηρετώντας μετά την πώληση, συναλλασσόμενη με διαφάνεια, κ.α.
  • Συμμετέχει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της απασχόλησης, κ.α.                                                                                                

eco-commerce: Κατευθυντήριες Γραμμές Πράσινης Επιχειρηματικότητας (ΠΕ) και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):

Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις ενσωματώνουν, αρκετά συχνά, στις δραστηριότητές τους δράσεις που σχετίζονται με την έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η παρακολούθηση ωστόσο της αποτελεσματικότητας αυτών των δράσεων ενδέχεται, σε αρκετές περιπτώσεις, να είναι ελλιπής και να στερείται συστηματικής προσέγγισης και καταγραφής. Προκειμένου λοιπόν η παρακολούθηση να είναι αποτελεσματική και συστηματική, πρέπει να διεξάγεται μέσα σε ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης.  

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές  eco-commerce της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), που καλύπτουν δράσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελούν το δομημένο σύστημα διαχείρισης που παρέχει στις επιχειρήσεις το απαραίτητο μεθοδολογικό πλαίσιο ώστε να καταγράψουν, να παρακολουθήσουν, να αναθεωρήσουν και να βελτιώνουν συνεχώς τους στόχους που σχετίζονται με δράσεις ΠΕ και ΕΚΕ. 

Ουσιαστικά, το eco-commerce αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης σε μια επιχείρηση (είτε αυτό είναι εμφανώς καθορισμένο είτε είναι άτυπα διαμορφωμένο), μέσω του οποίου εισάγονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στη διαχειριστική της λειτουργία. Περιλαμβάνει δομές οργάνωσης και κατάλληλο σχεδιασμό πρακτικών μέσω των οποίων μια εμπορική επιχείρηση θα μπορεί να διαχειρίζεται περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και ζητήματα κοινωνικής ευθύνης και να τεκμηριώνει αντίστοιχα την περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση.

Το eco-commerce ΔΕΝ αποτελεί νομοθετική απαίτηση, αλλά εφαρμόζεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ στην εμπορική επιχείρηση.  

footer Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.