Στόχος του Προγράμματος είναι η καθοδήγηση των μικρομεσαίων εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εξειδικευμένοι σύμβουλοι – συνεργάτες της Ε.Σ.Ε.Ε.:

  • επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αναγνωρίσουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και διακριτικότητας
  • επανέρχονται είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική επικοινωνία, προκειμένου για τη συλλογή πρόσθετων απαιτούμενων πληροφοριών ή διευκρινήσεων,
  • συζητούν με τους εμπειρογνώμονες της Ε.Σ.Ε.Ε. τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης και αναζητούν λύσεις για κάθε πρόβλημα που έχει εντοπιστεί
  • καταλήγουν, σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες, σε ένα εξατομικευμένο, ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών που προτείνονται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει
  • παρουσιάζουν το προτεινόμενο πλάνο ενεργειών στον επιχειρηματία, δίνοντας κατευθύνσεις και επιλύοντας τις τυχόν απορίες του αναφορικά με την υλοποίηση, το χρονοδιάγραμμα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
  • παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των ενεργειών της κάθε επιχείρησης, αξιολογούν τα αποτελέσματά της και προτείνουν, εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετες δράσεις και προσαρμογές στο πλάνο των προτεινόμενων ενεργειών.

Σε όλα τα στάδια υλοποίησης, η συνεργασία με τον επιχειρηματία είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του Προγράμματος και την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.






Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.