Έως σήμερα, πάνω από πεντακόσιες (500) μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Με βάση τα αποτελέσματα της διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων, έχουν έως σήμερα εντοπιστεί τα ακόλουθα συμπεράσματα (* τα στοιχεία ενημερώνονται διαρκώς, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ).

Βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων

Από την επεξεργασία των έως σήμερα στοιχείων, τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία Υποστήριξης της Ε.Σ.Ε.Ε. αφορούν:

  • Η μειωμένη ρευστότητα (σε ποσοστό 64,58%) και η πτώση του κύκλου εργασιών (56,25%), που πολλές φορές αναφέρεται ότι οδηγεί σε δυσκολία πληρωμής των βασικών υποχρεώσεων της επιχείρησης,
  • Η δυσκολία ή και αδυναμία εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης (43,75%),
  • Το αυξημένο λειτουργικό κόστος (31,25%)
  • Η ελλιπής προώθηση των προϊόντων, η χαμηλή αναγνωρισιμότητα / ανταγωνιστικότητα και η αδυναμία προσέλκυσης νέου πελατολογίου (22,92%).

Επιπρόσθετα, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και στους τομείς της αδυναμίας αξιοποίησης του αποθέματος προϊόντων που διαθέτουν, της είσπραξης απαιτήσεων από πελάτες, της μειωμένης εξωστρέφειας (αδυναμία δραστηριοποίησης σε νέες αγορές), της εσωτερικής οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότερης αξιοποίησης του υφιστάμενου πελατολογίου τους. Στις εμπορικές επιχειρήσεις προτείνεται από το επιστημονικό επιτελείο της Ε.Σ.Ε.Ε. ευρεία γκάμα λύσεων προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΜΜΕ.

Προτάσεις και λύσεις που έχουν προταθεί από την ΕΣΕΕ

Στις εμπορικές επιχειρήσεις προτείνεται από το επιστημονικό επιτελείο της Ε.Σ.Ε.Ε. ευρεία γκάμα λύσεων προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΜΜΕ.

Ειδικότερα, έως σήμερα, οι βασικές δράσεις που έχουν προταθεί προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, αφορούν: 

  • μεθόδους αποδοτικότερης οικονομικής διαχείρισης, μείωσης του λειτουργικού κόστους και ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες,
  • τεχνικές αποτελεσματικότερης εσωτερικής οργάνωσης & διοίκησης, ιδιαίτερα με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
  • στρατηγικές συνεργασιών με ομοειδείς επιχειρήσεις (clustering), και διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές για καλύτερους όρους επιχειρηματικής συνεργασίας,
  • μεθόδους αποτελεσματικότερης προβολής επιχειρήσεων, καλύτερης αξιοποίησης του πελατολογίου τους και διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης, μεταξύ άλλων και με χρήση καινοτόμων τεχνικών στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.

Ικανοποίηση των επιχειρήσεων από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Στην πλειονότητά τους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά το πρόγραμμα και δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Ειδικότερα:

•      Το 81% των επιχειρήσεων αξιολογούν την υπηρεσία ως «εξαιρετική / πολύ χρήσιμη»

•      Το 76% των επιχειρήσεων αξιολογούν το προτεινόμενο πλάνο ενεργειών ως «εξαιρετικό / πολύ χρήσιμο»

•      Το 85,7% των επιχειρήσεων εφάρμοσαν τις προτεινόμενες ενέργειες στο σύνολό τους ή εφάρμοσαν ένα μέρος αυτών, ενώ προγραμματίζουν να υλοποιήσουν και τις υπόλοιπες

•      Από την εφαρμογή των προτεινόμενων ενεργειών, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ωφελήθηκαν στους ακόλουθους τομείς:

–     Καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των αναγκών της επιχείρησης (σε ποσοστό 57%)

–     Διαμόρφωση και εφαρμογή επιτυχημένου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  (33%)

–     Καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης (28,5%)

–     Καλύτερες σχέσεις / μεγαλύτερη ικανοποίηση από πελάτες (23,8%)

–     Μείωση κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (23,5%)

–     Βελτίωση ρευστότητας (19%)

–     Καλύτερη χρηματοοικονομική οργάνωση της επιχείρησης (19%)

–     Επιπλέον, οφέλη επετεύχθησαν και στους παρακάτω τομείς:

•      Καλύτερες σχέσεις με προμηθευτές

•      Αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων δανεισμού

•      Αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων χρεών προς το Δημόσιο

•      Ενίσχυση εξαγωγών

•      Αύξηση πελατολογίου

•      Αύξηση κερδών

Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.